Hulp uit het hart

Kwaliteit van leven door persoonlijke ondersteuning

Privacybeleid

Privacyverklaring Hulp uit het hart

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hulp uit het hart geleverde producten en diensten.

Hulp uit het hart, gevestigd te Dordrecht, Kromme Zandweg 54, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Hulp uit het hart verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Hulp uit het hart van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Hulp uit het hart in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode+woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Hulp uit het hart ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hulp uit het hart verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom gegevens nodig zijn

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Hulp uit het hart, dan wil ik u goed van dienst zijn. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen, e-mailen of tekstberichten te sturen via diensten zoals Whatsapp, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als het wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hulp uit het hart.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hulp uit het hart gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hulp uit het hart zicht het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Hulp uit het hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Hulp uit het hart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Hulp uit het hart gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar jolanda@hulpuithethart.nl.

Beveiliging

Hulp uit het hart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Hulp uit het hart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hulp uit het hart toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hulp uit het hart gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hulp uit het hart in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Hulp uit het hart u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via jolanda@hulpuithethart.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via jolanda@hulpuithethart.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. september 2020

 

 

 

Schuiven naar boven